รายงานกิจการประจำปี
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
 
รายงานการตรวจสอบบัญชี
รายงานการตรวจสอบบัญชีรอบ 6 เดือนจากธนสารการบัญชี
 
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
1.15%
เงินฝากออมทรัพย์ ATM
1.15%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.05%
เงินฝากสวัสดิการสมาชิกรายปี
1.15%
เงินฝากเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์
1.15%
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้
2.45%
เงินฝากออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ระยะเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี
2.45%
เงินฝากประจำ
ประจำ 6 เดือน
2.05%
ประจำ 12 เดือน
2.05%
ประจำ 24 เดือน
2.05%
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
1.70%
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน รายเดือน
1.70%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน รายปี
1.70%
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
5.25%
เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
5.25%
เงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
5.25%
เงินกู้ฉุกเฉินเปิดเทอม
4.00%
เงินกู้ฉุกเฉินปันผล
4.00%
เงินกู้สามัญ
 
เงินกู้สามัญ 72 งวด
5.95%
เงินกู้สามัญ 120 งวด
5.95%
(คงต้น/คงยอด)
 
เงินกู้สามัญ A.T.M.
5.95%
เงินกู้สามัญ(สมทบ)
5.95%
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.25%
เงินกู้พิเศษ
 
เงินกู้พิเศษพาหนะ
6.75%
เงินกู้พิเศษการลงทุน
6.20%
เงินกู้พิเศษสานฝัน
5.95%
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 30 ปี)
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 15 ปี)
4.75%
4.75%
เงินกู้เคหะ (บ้านเก่า)
เงินกู้เคหะ (ซื้อที่ดิน/ไถ่ถอน)
5.60%
5.95%
เงินกู้เคหะ (ที่ดินบิดา,มารดา)
5.95%
เงินกู้เคหะ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
5.95%
เงินกู้สวัสดิการ
 
เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
5.90%
เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
5.90%
เงินกู้สวัสดิการรถยนต์ (เก่า,ใหม่)
5.90%
เงินกู้สวัสดิการธนวัฏ
5.90%
เงินกู้สวัสดิการค่ารักษา
5.90%
เงินกู้สวัสดิการการศึกษา
5.90%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
โทรศัพท์มือถือ
5.90%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
เครื่องปรับอากาศ
5.90%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อกล้อง
5.90%
เงินกู้สวัสดิการ LPG/NGV
5.90%
เงินกู้สวัสดิการสู้ภัยโควิด-19
4.00%
เงินกู้สวัสดิการดำรงชีพ
3.50%
 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน 2563

 

 

วันนี้: 136 คน
ทั้งหมด: 148275 คน
 
 
  Image  
 
สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

 
 
 
 
  Image  
 
แจ้งยอดหักสมาคม สสธท. กสธท. สส.ชสอ.และประชาสัมพันธ์ ล้านที่ 3

 
  Image  
 
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2563

 
  Image  
 
สหกรณ์ฯ เปิดโครงการฉุกเฉินเปิดเทอม

 
 
 
  Image  
 
รับสมัครสมาชิกสมาคม สสธท. กสทท. สส.ชสอ รอบ พ.ย.2563

 
   
 
กิจกรรม ปี 63

กิจกรรมทำ Mask และเจลล้างมือ มอบสมาชิกสู้ภัยโควิด-19

 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
  ระเบียบ63
 
ระเบียบให้กู้พิเศษ(เพื่อการลงทุน)(สานฝัน)(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการสูภัยโควิด-19
ระเบียบเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ
ระเบียบปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปี 63
  ข้อบังคับ
 
ระเบียบว่าด้วยหุ้น
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด ปี 2544
  ระเบียบสมาชิก
 
ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น
ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ
ระเบียบว่าด้วย การรับสมัครสมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์
ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ
  ระเบียบเงินกู้
 
ระเบียบเงินกู้สามัญ และฉุกเฉิน
ระเบียบเงินกู้สามัญสวัสดิการธนวัฎ

"> ระเบียบเงินกู้สามัญสวัสดิการธนวัฎ
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อติดตั้งก๊าซ
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อกล้องถ่ายรูป
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพื่อการศึกษา
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสำรองค่ารักษาพยาบาล
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญและสวัสดิการเพื่อซื้อรถจักรยานหรือรถจักรยายยนต์
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้พิเศษ (สานฝัน แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อที่ดิน
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน
  ระเบียบเงินฝาก
 
ระเบียบเงินฝากสินเพิ่มพูน
ระเบียบเงินฝากประจำ
ระเบียบเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  ระเบียบสวัสดิการ
 
ระเบียบ การให้สวัสดิการสมาชิกที่เจ็บป่วย
ระเบียบ การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศพสมชิก
ระเบียบว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสน
ระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิก
  ระเบียบการทำงาน
 
ระเบียบ ว่าด้วย การรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินสด
ข้อบังคับเกี่ยวกันการทำงาน
 
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้และเงินฝาก ณ 1 พฤศจิกายน 2563
ใบสมัคร กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 3
สัญญาเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพ
เอกสารแนบท้ายสัญญาเงินกู้สามัญ ATM
คู่มือสมาชิก ปี 2563
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2563
แบบฟอร์มใบยินยอมหุ้นค้ำประกันเงินกู้
แบบฟอร์ม ขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้น
ใบสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ประเภทสามัญ (สสธท.)
ใบสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ประเภทสมทบ (สสธท.)
ใบสมัคร กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
ใบสมัคร ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ (สส.ชสอ.)
ใบสมัคร ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสมทบ (สส.ชสอ.)
หนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์
 
 

สำนักงานสาธารณสุขเพชรบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
สมาคมฌาปนกิจ
  ล้าน 1 และ ล้าน 2
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Newspaper
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  กรุงเทพธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  สยามกีฬา
  อ.ส.ม.ท.

 

โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ