เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์
1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00%
ออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ระยะเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี
3.75%
เงินฝากประจำ
ประจำ 3 เดือน
4.25%
ประจำ 6 เดือน
4.30%
ประจำ 12 เดือน
4.35%
ประจำ 24 เดือน
4.50%
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

 


ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50%
เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
6.50%
เงินกู้สามัญ
 
เงินกู้สามัญ 72 งวด
6.75%
เงินกู้สามัญ 120 งวด
6.75%
(คงต้น/คงยอด)
 
เงินกู้สามัญ A.T.M.
6.75%
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.20%
เงินกู้พิเศษ
 
เงินกู้พิเศษพาหนะ
7.25%
เงินกู้พิเศษการลงทุน
6.75%
เงินกู้พิเศษสานฝัน
6.75%
เงินกู้เคหะ (รวม)
7.25%
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 30 ปี)
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 15 ปี)
5.25%
5.25%
เงินกู้เคหะ (บ้านเก่า)
เงินกู้เคหะ (ซื้อที่ดิน/ไถ่ถอน)
6.25%
6.50%
เงินกู้เคหะ (ที่ดินบิดา,มารดา)
6.75%
เงินกู้เคหะ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
6.75%
เงินกู้สวัสดิการ
 
เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
6.25%
เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
6.25%
เงินกู้สวัสดิการรถยนต์ (เก่า,ใหม่)
6.25%
เงินกู้สวัสดิการธนวัฏ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการค่ารักษา
6.25%
เงินกู้สวัสดิการการศึกษา
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
โทรศัพท์มือถือ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
เครื่องปรับอากาศ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อกล้อง
6.25%
เงินกู้สวัสดิการ LPG/NGV
6.25%
เงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน

 

เงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน

5.00%

 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

 

 

 
 
 
  Image  
 
สวัสดิการสมาชิก ปี 2558

   สหกรณ์ได้โอนเงินสวัสดิการสมาชิก คนละ 1,000 บาท ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นสมาชิกเกินกว่า 24 เดือน ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555  โดยโอนตั้งแต่เดือน 23 กุมภาพันธ์ 2558  สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดได้ที่สหกรณ์ฯ และถอนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทั้ง 10 ข้อ ได้แล้ว ครับ

 
 
 
 
  Image  
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน

 
  Image  
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน

 
  Image  
 
ผลการดำเนินงานและการรับสมัคร ฌกส สาธารณสุขไทย
ด่วน ครับ
สมาคมฌาปณกิจสาธารณสุขไทย  ขอแจ้งผู้ที่
ประสงค์สมัครเป็นสมาชิก  ฌกส  ของสมาคม
รอบการสมัครที่ 3/2556 เปิดรับสมัครสมาชิก
อายุไม่เกิน 60 ปี
เริ่มรับสมัคร  1 ส.ค.- 30 ส.ค. 2556
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงาน คลิก!
 
 
 
  Image  
 
เรื่องประกาศจาก ฌกส ชุมนุมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งเรื่องผู้ที่
จะสมัครเป็นสมาชิก ฌกส ของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์  ขอแจ้งว่ารอบการ
สมัครที่ 2/2558  เปิดรับ สมาชิกอายุ
ไม่เกิน 59 ปี 
เริ่มรับสมัคร 1 มี.ค. - 31 มี.ค.2558

 

 
  Image  
 
สัญญาพิเศษแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพิ่มวงเงินกู้
สัญญาพิเศษแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพิ่มวงเงินกู้ถึง
900,000  บาท ใช้บุคคลค้าประกัน 4 คน แต่ทั้งนี้
ไม่เกิน 80 %ของราคาประเมินที่ดิน

 

 
  Image  
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
   
 
 
   
 
อวยพรปีใหม่ 2558 สสจ.เพชรบุรี
 
   
 
สอ.สาธารณสุขหนองบัวลำภู ศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์ร่วมงานวันเด็ก ปี 2558
 
   
 
สอ.ตำรวจภูเก็ต ศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์รับรางวัล สหกรณ์ระดับดี จากนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 
เอกสารแนบท้ายสัญญา เงินกู้สามัญ A.T.M.
คำยินยอมคู่สมรสการทำนิติกรรมจำนองที่ดิน
แบบฟอร์มใบลาออกจาก ฌกส สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี
ใบประชาสัมพันธ์เดือน กรกฏาคม 2556
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
ใบแสดงความจำนง นำเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์
ใบสมัคร ฌกส สาธารณสุขไทย ประเภทสามัญ(กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง เท่านั้น)
ใบสมัคร ฌกส สาธารณสุขไทย ประเภทสมทบ(กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง เท่านั้น)
ใบสมัคร ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง เท่านั้น)
แบบการทำประกันหุ้น สามัญ
แบบการทำประกันหุ้น สมทบ
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน (กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง เท่านั้น)
ระเบียบสหกรณ์ฯ การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555
แบบฟอร์มใบลาออกจากสมาชิก
 
 
  แผนที่กรุงเทพมหานคร
  เส้นทางเดินรถ ขสมก
  ตรวจสอบสภาพการจราจร กทม.
  ราคาน้ำมันวันนี้
  พยากรณ์อากาศ
  ตารางการบินไทย
  ตารางเวลาเดินรถไฟ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท
  ค้นหารหัสไปรษณีย
  อัตราแลกเปลี่ยนธ. ไทยพาณิชย
  ตรวจสลากรัฐบาล
  ตรวจสลากออมสิน
  ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาต
  เช็คค่าโทร true
  ห้องสมุดกฎหมาย
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
Newspaper
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  กรุงเทพธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  สยามกีฬา
  อ.ส.ม.ท.
   
 
Televisions
  ช่อง 11
  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
   
   
   
   

 

โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ