เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์
1.50%
ออมทรัพย์ A.T.M.
2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00%
ออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ระยะเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี
3.75%
เงินฝากประจำ
ประจำ 3 เดือน
4.25%
ประจำ 6 เดือน
4.30%
ประจำ 12 เดือน
4.35%
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

 


ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน (สามัญ / สมทบ)
6.50%
เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน 
6.50%
เงินกู้สามัญ
 
เงินกู้สามัญ 72 งวด
6.75%
เงินกู้สามัญ 120 งวด
6.75%
(คงต้น/คงยอด)
 
เงินกู้สามัญ A.T.M.
 6.75%
เงินกู้สามัญ สมาชิกสมทบ
 6.75%
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.20%
เงินกู้พิเศษ
 
เงินกู้พิเศษพาหนะ
7.25%
เงินกู้พิเศษการลงทุน
6.75%
เงินกู้พิเศษสานฝัน
6.75%
เงินกู้เคหะ (รวม)
7.25%
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 30 ปี)
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 15 ปี)
5.25%
5.25%
เงินกู้เคหะ (บ้านเก่า)
เงินกู้เคหะ (ซื้อที่ดิน/ไถ่ถอน)
6.25%
6.50%
เงินกู้เคหะ (ที่ดินบิดา,มารดา)
6.75%
เงินกู้เคหะ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
6.75%
เงินกู้สวัสดิการ
 
เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
6.25%
เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
6.25%
เงินกู้สวัสดิการรถยนต์ (เก่า,ใหม่)
6.25%
เงินกู้สวัสดิการธนวัฏ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการค่ารักษา
6.25%
เงินกู้สวัสดิการการศึกษา
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
โทรศัพท์มือถือ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
เครื่องปรับอากาศ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อกล้อง
6.25%
เงินกู้สวัสดิการ LPG/NGV
6.25%
เงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน

 

เงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน

5.75%

 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557

 

 

 
 
 
  Image  
 
สวัสดิการสมาชิก ปี 2557

   สหกรณ์ได้โอนเงินสวัสดิการสมาชิก คนละ 1,000 บาท ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นสมาชิกเกินกว่า 24 เดือน ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2554  โดยโอนตั้งแต่เดือน 21 กุมภาพันธ์ 2557  สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดได้ที่สหกรณ์ฯ และถอนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทั้ง 10 ข้อ ได้แล้ว ครับ

 
 
 
 
  Image  
 
สหกรณ์ฯ มอบเงิน ฌกส.สาธารณสุขไทย ให้กับผู้รับผลประโยชน์ คุณจรัญ อนุวิชัยรักษา

 
  Image  
 
สหกรณ์ฯปรับเพดาน กู้เพื่อซืั้้อที่ดิน

สัญญาพิเศษเพื่อซื้อที่ดินปรับเพดานใหม่

เพดานการกู้คนเดียวจากเดิม 800,000 บาท ปรับเป็น 1,000,000 บาท

เพดานการกู้ร่วมจากเดิม 1,200,000 บาท ปรับเป็น 2,000,000 บาท

 
  Image  
 
ผลการดำเนินงา ฌกส สาธารณสุขไทย
 
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงาน คลิก!
 
 
 
  Image  
 
A.T.M.ของสหกรณ์ขยายวงเงินเป็น 500,000 จ้า

เรียนท่านสมาชิกที่ทำสัญญา A.T.M.ไว้กับสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯได้ขยายวงเงินกู้จาก 200,000 บาท เป็น

500,000 บาท หากท่านสมาชิกประสงค์ขอขยาย

วงเงินให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สหกรณ์ฯ

หรือกด 

สงสัยติดต่อสหกรณ์ฯ 032-410065 ต่อ 11

 
  Image  
 
เรียนท่านสมาชิกที่ใช้ ระบบ A.T.M ของสหกรณ์ฯ

หากท่านไม่สามารถใช้บริการได้โปรดติดต่อสหกรณ์ ฯ

เบอร์โทรศัพท์ 032-410065 ต่อ 11 ในวันทำการ

หรือ 083-7092921 ในวันหยุดทำการ

 

 
  Image  
 
เรื่องประกาศจาก ฌกส สาธารณสุขไทย
สมาคม ฌกส.สาธารณสุขไทย แจ้ง
เรื่องผู้ที่ จะสมัครเป็นสมาชิก ฌกส
สาธารณสุขไทย  ขอแจ้งว่ารอบการ
สมัครที่ 2/2557  เปิดรับ สมาชิกอายุ
ไม่เกิน 60 ปี 
เริ่มรับสมัคร 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2557

เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 ต.ค. 2557

 
   
 
 
   
 
อวยพรปีใหม่ 2557 สมาชิกและสหกรณ์ต่างๆ
 
   
 
ศึกษาดูงาน สอ.สาธารณสุขมุกดาหาร
 
   
 
อวยพรปีใหม่ 2557 สสจ.เพชรบุรี
 
   
 
ทำบุญวันเกิดสหกรณ์และพบปะสมาชิก ประจำปี 2557
 
   
 
สอ.สาธารณสุขหนองบัวลำภู ศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์ ฯ เยี่ยมสมาชิกที่ไม่สบาย ปี 2557
 
   
 
สอ.สาธารณสุขพัทลุง ศึกษาดูงาน
 
   
 
สอ.ตำรวจภูเก็ต ศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์รับรางวัล สหกรณ์ระดับดี จากนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี
 
   
 
สอ.ชัยนาท ศึกษาดูงาน
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 
เอกสารแนบท้ายสัญญา เงินกู้สามัญ A.T.M.
ระเบียบสมาชิกสมทบ
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
รายชื่อสมาชิกทมทบที่ยังไม่ได้ติดต่อรับเงินปันผล
สัญญาสามัญ A.T.M. (กรุณาพิมพ์ หน้า - หลัง เท่านั้น)
คำยินยอมคู่สมรสการทำนิติกรรมจำนองที่ดิน
แบบฟอร์มใบลาออกจาก ฌกส สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี
ใบประชาสัมพันธ์เดือน กันยายน 2557
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
ใบแสดงความจำนง นำเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์
ใบสมัคร ฌกส สาธารณสุขไทย ประเภทสามัญ(กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง เท่านั้น)
ใบสมัคร ฌกส สาธารณสุขไทย ประเภทสมทบ(กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง เท่านั้น)
ใบสมัคร ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง เท่านั้น)
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญ
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน (กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง เท่านั้น)
 
 
  แผนที่กรุงเทพมหานคร
  เส้นทางเดินรถ ขสมก
  ตรวจสอบสภาพการจราจร กทม.
  ราคาน้ำมันวันนี้
  พยากรณ์อากาศ
  ตารางการบินไทย
  ตารางเวลาเดินรถไฟ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท
  ค้นหารหัสไปรษณีย
  อัตราแลกเปลี่ยนธ. ไทยพาณิชย
  ตรวจสลากรัฐบาล
  ตรวจสลากออมสิน
  ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาต
  เช็คค่าโทร true
  ห้องสมุดกฎหมาย
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
Newspaper
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  กรุงเทพธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  สยามกีฬา
  อ.ส.ม.ท.
   
 
Televisions
  ช่อง 11
  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
   
   
   
   

 

โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ