เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์
1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00%
ออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ระยะเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี
3.75%
เงินฝากประจำ
ประจำ 3 เดือน
4.25%
ประจำ 6 เดือน
4.30%
ประจำ 12 เดือน
4.35%
ประจำ 24 เดือน
4.50%
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

 


ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.25%
เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
6.25%
เงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
6.25%
เงินกู้ฉุกเฉินเปิดเทอม
6.25%
เงินกู้สามัญ
 
เงินกู้สามัญ 72 งวด
6.50%
เงินกู้สามัญ 120 งวด
6.50%
(คงต้น/คงยอด)
 
เงินกู้สามัญ A.T.M.
6.50%
เงินกู้สามัญ(สมทบ)
6.50%
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.00%
เงินกู้พิเศษ
 
เงินกู้พิเศษพาหนะ
7.00%
เงินกู้พิเศษการลงทุน
6.75%
เงินกู้พิเศษสานฝัน
6.50%
เงินกู้เคหะ (รวม)
7.25%
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 30 ปี)
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 15 ปี)
5.25%
5.25%
เงินกู้เคหะ (บ้านเก่า)
เงินกู้เคหะ (ซื้อที่ดิน/ไถ่ถอน)
6.25%
6.50%
เงินกู้เคหะ (ที่ดินบิดา,มารดา)
6.50%
เงินกู้เคหะ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
6.50%
เงินกู้สวัสดิการ
 
เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
6.25%
เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
6.25%
เงินกู้สวัสดิการรถยนต์ (เก่า,ใหม่)
6.25%
เงินกู้สวัสดิการธนวัฏ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการค่ารักษา
6.25%
เงินกู้สวัสดิการการศึกษา
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
โทรศัพท์มือถือ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
เครื่องปรับอากาศ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อกล้อง
6.25%
เงินกู้สวัสดิการ LPG/NGV
6.25%
 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

 

 

 
 
 
  Image  
 
สวัสดิการสมาชิก ปี 2559

   สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินสวัสดิการสมาชิก คนละ 1,000 บาท ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นสมาชิกเกินกว่า 24 เดือน เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดและถอน ได้ตั้งแต่เดือน 23 กุมภาพันธ์ 2559 ครับ

 
 
 
 
  Image  
 
การรับสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กสธท.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 คุณสมบัติในการรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
(กรณีอายุของสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. เกิน 80 ปีคณะกรรมการจะพิจารณาขยายความคุ้มครองให้ถึง 99 ปี)
1. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย กสธท. จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 1,000,000 บาท
โดยกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. จะไม่หักค่าบริหาร
2. สมาชิกถึงแก่กรรมก่อนระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเป็นสมาชิกหรือถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุการฆ่าตัวตาย
ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
  Image  
 
การรับสมัคร ฌกส สาธารณสุขไทย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
www.cpct.or.th
วันที่เปิดรับสมัคร 1 ก.ค.59 ถึง 31 ส.ค.59 ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุง 20 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท
อายุผู้สมัคร ไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 1 ตุลาคม 2559

สมาชิกที่เสียชีวิต ณ วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ศพจำนวน 1,062,267.94 บาท
(สสธท.)แก้ไขข้อบังคับ การรับสมัคร และการจ่ายเงินสงเคราะห์
1.เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่ง ถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระสงเคราะห์นั้น ศพละ 7.45 บาท
2.สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ จำนวน 537 ศพ
คิดเป็นเงิน 4,000 บาท
 

 

 
  Image  
 
กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
กู้พิเศษเพื่อซื้อบ้านใหม่ - ปลูกบ้านใหม่ วงเงินกู้ได้ไม่เกิน
5,000,000 บาท
กู้พิเศษเพื่อซื้อบ้านเก่า อายุบ้าน 3 ปีขึ้นไป วงเงินกู้ได้ไม่
เกิน 3,000,000 บาท
การผ่อนชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าหุ้น เงินฝากและค่าใช้
จ่ายอื่นใดต่อสหกรณ์รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ  83
ของเงินได้รายเดือน ส่งไม่เกินอายุ 80 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-410065 ต่อ 11
 
 
 
  Image  
 
เรื่องประกาศจาก ฌกส ชุมนุมสหกรณ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
วันที่เปิดรับสมัคร 1 ถึง 30 ก.ย. 2559 ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุง 20 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท
อายุผู้สมัคร ไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 1 ตุลาคม 2559
สมาชิกที่เสียชีวิต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ผู้รับเงินสงเคราะห์ศพหรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ศพยังไม่หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายประมาณ 600,000 บาท
 
  Image  
 
สัญญาพิเศษแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพิ่มวงเงินกู้
สัญญาพิเศษแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพิ่มวงเงินกู้ถึง
900,000  บาท ใช้บุคคลค้าประกัน 4 คน แต่ทั้งนี้
ไม่เกิน 80 %ของราคาประเมินที่ดิน

 

 
  Image  
 
เรียน ท่านสมาชิกสามัญ

ท่านที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสหกรณ์ ฯ สมาคม ฯ ขอรับเฉพาะญาติสายตรงของสมาชิกสามัญ  หมายถึง พ่อ แม่  คู่สมรส(จดทะเบียน) และบุตร หากพ่อ แม่ ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็สมัครได้ ติดต่อสมัครที่สำนักงานสหกรณ์ฯได้ทุกวันทำการ

 
   
 
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับเกียรติบัตรและร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ทำบุญวันเกิดสหกรณ์ ฯ และมอบเงินสวัสดิการรายปี 2559
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ 100 สหกรณ์ ฯ ดีเด่น
 
   
 
โครงการถวายเทียน 2559
 
   
 
สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับ ดีเด่น(ขนาดใหญ่)
 
   
 
โครงการอบรมอาชีพเสริม ขนมจีบ ซาลาเปา ปี 59
 
   
 
สหกรณ์ ฯ ประกวดผลงาน นวัตกรรม ระดับระดับประเทศ
 
   
 
สหกรณ์ ฯ ร่วมงานวันเด็ก 2559 อบต.ไร่ส้ม
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์
แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน(ผู้ค้ำ 7 คน)
แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน(ผู้ค้ำ 3 คน)
แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน A.T.M.
แบบฟอร์มหนังสือสัญญากู้ยืมเงินของสหกรณ์ฯ อื่นๆ
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ฯ อื่นๆ
เอกสารประกอบการรับเงินกู้
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2559
ใบสมัคร ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ
ใบสมัคร ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสบทบ
เอกสารแนบท้ายสัญญาเงินกู้ A.T.M.
คำยินยอมคู่สมรสการทำนิติกรรมจำนองที่ดิน
แบบฟอร์มใบลาออกจาก ฌกส สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
ใบแสดงความจำนง นำเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์
 
 
  แผน่กƒุงเทพKาน์ฏก>
  สฉโง ้ƒถ แกผ/a>
  ็จŠอบส€าพใจƒาจร  แผฏa>.
  ร’้ฉ“Qแนนีฉ
  โกƒํ’กาˆ
  ใ’งใบ”็‚ผ/a>
  ใ’งว…า ้ƒถไฟผ/a>
  ้‹’เบรฌโทƒศ‘์ฏก>์ผฏfont>
  ้‹’ร‹ัŠไปƒษณี‚์ผฏfont>
  อ‘โก…๋…•่‚นอŠ ไท‚ใ”ชยผ/a>์ผฏfont>
  ็จŠล’แฐบา…
  ็จŠล’ํŠิน
  โด‹ล‘ใ‘พยฌเ ทศค์ฏก>
  ส“แง’ใƒ‡๋จงๅผฏa>ิผ/font>
  เชง่’ขอŠ true
  หฉองสุด๋’ยผ/a>
  ส“แง’ใกันส‘แผฏa>
  ส“แง’โธƒ่ขจังห‡ัดเพชรบุƒีผ/a>
  แน˜Jหกรณ์wร‘์ผฏa>
  แŠจ๊ƒ”Jหกรณ์ผฏa>
 
 
Newspaper
  ไท‚ร‘๏กพ
  เด…ินิ‡สผ/a>์ผฏfont>
  อŠ ไ …ึก
  โ‡Š๏กพ
  ่ง ่˜ƒ่ผฏa>
  ้จ‘โƒผ/a>
  แน‡หน้’ผ/a>
  ส‚า์’ผ/a>
  อฎสฎn์ฏก>
   
 
Televisions
  ๏ฟฝ 11
  ๏ฟฝ 3
  ๏ฟฝ 5
  ๏ฟฝ 7
  ๏ฟฝ 9
   
   
   
   

 

CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR CLASSIC LOW TOP AIR JORDAN III NIKE KOBE 11 ADIDAS ORIGINALS ZX 5000 ADIDAS NEO NIKE AIR MAX 2015 AIR JORDAN 4 Supreme x Nike SB GTS Nike Damen Zoom Winflo NIKE AIR HUARACHE PREMIUM NEW BALANCE 574 Buy Yeezy Boost 550 CHUCK TAYLOR ALL STAR 2.0 AIR JORDAN 13 NIKE LUNAREPIC FLYKNIT ADIDAS YEEZY 350 BOOSTS ADIDAS YEEZY BOOST 550 AIR JORDAN 9 YEEZY 750 BOOST ADIDAS STAN SMITH HERREN